Vyhľadávanie
V ponuke je 88 nehnuteľností.

PRINCÍPY FUNGOVANIA KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Obdobne ako každá rodina má svoje zásady, na ktorých stojí jej fungovanie, aj v oblasti práva sa stretávame s princípmi, ktoré charakterizujú určité typy konaní a mali by nám pomôcť sa zorientovať v danej oblasti. V rámci našej poradne Pavlík & Partners vám prinášame prehľad princípov, na základe ktorých funguje kataster nehnuteľností SR (ďalej tiež “KN”).


V skratke

CIEĽ PRÁVNEJ ÚPRAVY KN 
dosahovať neustály súlad stavu v katastri s realitou

ZÁSADA VKLADANIA
vlastnícke práva k nehnuteľnostiam vznikajú, menia sa a zanikajú vkladom do katastra

ZÁSADA VEREJNOSTI 
každý je oprávnený nahlliadnuť do katastra a robiť si výpisy, odpisy, náčrty

ZÁSADA HODNOVERNOSTI 
údaje v KN sú hodnoverné a záväzné, ak sa nepreukáže opak

ZÁSADA VOĽNOSTI 
konanie o povolenie vkladu sa začína vždy na návrh

ZÁSADA LEGALITY 
správa katastra je povinná skúmať predpoklady pre možnosť a platnosť zápisov KN

ZÁSADA PRIORITY 
práva k tej istej nehnuteľnosti sa zapisujú v poradí v akom boli doručené zmluvy

ZÁSADA ŠPECIALITY 
zákon a vyhláška presne určujú ako správa katastra postupuje v katastrálnom konaní tak aby boli údaje určité, jasné a prehľadné


 

Kataster nehnuteľností je štátny informačný systém o nehnuteľnostiach, súčasťou ktorého sú aj vlastnícke a iné práva k nehnuteľnostiam. V záujme ochrany vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam je potrebné, aby vlastník nehnuteľností bol jednoznačne určený. Katastrom nehnuteľnosti sa chápe komplex údajov o nehnuteľnostiach. Tieto údaje spočívajú v

► geometrickom určení,

► v súpise a popise nehnuteľností,

údajoch o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o

  • vlastníckom práve,
  • záložnom práve,
  • vecnom bremene,
  • predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva,
  • právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí,
  • nájomných právach k pozemkom, ak nájomné právo má trvať najmenej päť rokov.

 

Právna úprava KN spočíva na zásadách, ktoré vychádzajú z požiadaviek zabezpečiť čo najväčšiu istotu v právnych vzťahoch k nehnuteľnostiam. Cieľom tejto úpravy je dosiahnuť, resp. permanentne dosahovať súlad stavu uvedeného v KN s reálnym právnym stavom. Tieto požiadavky sa v rozličnej miere i podobe premietajú do jednotlivých zásad, na ktorých je vybudovaný KN.

 

ZÁSADA VKLADANIA (tiež označovaná ako zásada intabulácie) znamená, že vlastnícke a iné vecné práva k nehnuteľnosti vznikajú, menia sa a zanikajú vkladom do katastra (pokiaľ iný zákon neupravuje výnimky). Podľa tejto zásady platí nasledovné:

Platná kúpna zmluva = právny titul                 Zápis do katastra = spôsob (modus)

 titul    +    modus
Zmluva + Zápis do KN  = právny účinok = vznik vlastníckeho práva pre nadobúdateľa

VÝNIMKU z tejto zásady predstavujú také situácie, pri ktorých právo týkajúce sa nehnuteľnosti vzniká, mení sa alebo zaniká bez toho aby sa vyžadoval zápis vo forme vkladu (napr. Dedenie, vydržanie a pod.)

 

ZÁSADA VEREJNOSTI (z. formálnej publicity) umožňuje verejnosti aby nahliadala do verejne dostupných údajov katastra (katastrálny operát) a robila si z neho výpisy, odpisy alebo náčrty.
Verejnosť má prístup do katastrálneho operátu, ktorý obsahuje nasledovné časti:

► súbor popisných informácií,
► súbor geodetických informácií,
► zbierku listín,
► sumárne údaje o pôdnom fonde,
► pozemkové knihy a železničnú knihu.

V dôsledku verejnosti katastrálneho operátu správa katastra na požiadanie kohokoľvek vyhotoví potvrdený výpis alebo kópiu zo súboru geodetických informácií, zo súboru opisných informácií, z pozemkových kníh, ako aj identifikáciu parcely. Tieto výpisy a kópie majú povahu verejných listín. Za tieto úkony vyberá správa katastra správne poplatky. Katastrálny operát je verejne prístupný aj prostredníctvom internetu na katastrálnom portáli (www.katasterportal.sk/), pričom takto poskytnuté údaje sú prístupné bezplatne a majú informatívny charakter.

ZÁSADA HODNOVERNOSTI (z. materiálnej publicity) údajov obsiahnutých v KN. Podľa tejto zásady sú údaje v KN hodnoverné a záväzné, ak sa nepreukáže opak. Chráni sa tak dôvera každého v správnosť údajov uvedených v katastri. Čo je zapísané, platí. Význam tejto zásady sa prejaví vtedy, keď sa zápis v katastri odchyľuje od skutočného právneho stavu. Vtedy sa uplatní domnienka, že údaj evidovaný v katastri je v súlade so reálnym stavom. Ak sa ale podarí domnienku vyvrátiť (dôkazom opaku), uvedené údaje prestávajú byť hodnoverné a záväzné.

ZÁSADA VOĽNOSTI je upravená v katastrálnom zákone v §30, ktorý hovorí, že konanie o povolenie vkladu začne príslušná správa katastra vždy na návrh účastníka. Správa katastra nekoná z úradnej povinnosti. Pri vkladoch sa uplatňuje zásada  voľnosti osôb, ktoré majú na vklade záujem.

VÝNIMKA : zákon upravuje prípady, keď správa katastra začne konanie z vlastnej iniciatívy, aj bez návrhu. Ide napr. o konanie, v ktorom sa opravujú chyby v katastrálnom operáte.

 

ZÁSADA LEGALITY nám hovorí o povinnosti správy katastra skúmať predpoklady pre
► možnosť a
► platnosť zápisov do katastra.

Toto preverovanie prebieha na dvoch úrovniach:

► Konanie o povolenie vkladu
► Preskúmavanie spôsobilosti listín, na základe ktorých sa má zápis vykonať

 

K platnému zápisu do KN môže teda dôjsť buď na základe

► právoplatného rozhodnutia správy katastra
alebo
► ním preskúmaných a spôsobilých listín

 

ZÁSADA PRIORITY predstavuje uplatňovanie zásady “prior tempore, potior iure” (časovo skorší, právne silnejší). Práva k tej istej nehnuteľnosti sa zapisujú v poradí v akom sa správe katastra doručili zmluvy, verejné listiny alebo iné listiny o vzniku, zmene alebo zániku práva k nehnuteľnosti. Túto skutočnosť správa katastra vyznačí v katastri. Každá správa katastra vedie evidenciu doručených návrhov na vklad, do ktorej má každý možnosť nahliadnuť a skontrolovať poradie. Presný čas doručenia v návrhu (na minútu) môže mať rozhodujúci vplyv, ak ide o konkurujúce si zápisy.

 

ZÁSADA ŠPECIALITY smeruje k zabezpečeniu určitosti, jasnosti a prehľadonsti všetkých evidovaných údajov. Na naplnenie tejto zásady katastrálny zákon i vykonávacia vyhláška k nemu obsahujú podrobné ustanovenia, ktoré presne predpisujú spôsob, ako správy katastra postupujú pri vykonávaní zápisov, ktoré údaje o nehnuteľnostiach a do akých častí katastrálnych operátov sa zapisujú.

 

Novinky a aktuality

Realitné dejiny Najväčšie realitné transakcie (1) ALJAŠKA NA PREDAJ PREDÁVAJÚCI...
Kataster nehnuteľností (1) PRINCÍPY FUNGOVANIA KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ Obdobne ako každá rodina má svoje zásady,...
Provízie realitných maklérov PROVÍZIE REALITNÝCH MAKLÉROV..., sú privysoké (?) V nasledujúcom článku sa hlbšie...
HOMESTAGING HOMESTAGING Čistota - pol predaja (a možno aj viac) Naši klienti sa nás často pýtajú,...
Susedské vzťahy SUSEDSKÉ VZŤAHY A NOVELA ZÁKONA O BYTOCH   V SKRATKE : DOMOVÝ PORIADOK...